مقاله عملکرد آزمایشگاه های مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از استقرار برونسپاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عملکرد آزمایشگاه های مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پس از استقرار برونسپاری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون سپاری
مقاله آزمایشگاه
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی میرداوود
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی حکیمه
جناب آقای / سرکار خانم: خزر سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: قلمی ساقی
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه کوچک سازی دولت به گونه ای که دارای انعطاف پذیری و کارایی بالاتری باشد جزء اولویت های بسیاری از دولت ها محسوب می شود و برونسپاری یکی از روش های رسیدن به این هدف است. بر مبنای این اعتقاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برخی از وظایف بیمارستان های تابعه را به بخش خصوصی واگذار نموده است و این مطالعه برای تعیین عملکرد آزمایشگاه های واگذار شده اجرا شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی – کاربردی است که در مقطع زمانی ۶ ماهه سال ۹۰ در کلیه آزمایشگاه های واگذار شده اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه بسته و یک پرسشنامه باز بهره گرفته شد. سطح معنی داری از طریق آزمون Willcoxon به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه و یافته ها با هم مقایسه شدند.
یافته ها: پس از واگذاری وظایف کارایی آزمایشگاه ها در بیشتر زمینه ها افزایش یافت: تعداد آزمایش ها انجام شده ۳۲ درصد، انواع آزمایش ها انجام شده ۳۷ درصد و درآمد حاصل از آزمایش های انجام شده ۵۱ درصد افزایش داشته است. تعداد کارکنان به ازای تعداد آزمایش های انجام یافته کاهش یافت. مسوولیت پذیری و رفتار کارکنان آزمایشگاه نسبت به بیماران بهبود یافت.
نتیجه گیری: به طور کلی به نظر می رسد طرح برونسپاری آزمایشگاه ها به عنوان یک راهبرد مدیریتی در اغلب موارد به اهداف کلان خود در بخش دولتی شامل:جذب سرمایه و مدیریت بخش غیردولتی، حذف هزینه و کسب سود، ارتقاء بهره وری و عملکرد آزمایشگاه دست یافته است.