سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آسیه حکیمی تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی
همایون رضا شهبازکیا – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هاSTAT توسط سیتوکین های زیادی فعال میشوند ۲عضو از این خانواده STAT B STAT A توسط انواع خاصی از سیتوکینها همچون اینترلوکین ها اریتروپویتین ها هورمون رشد و پر لاکتین فعال میشوند Stat های فعال شده به ترادف dna خاصی به نام GAS متصل می شوند تخریب مسیر سیگنالی سیتوکین های STAT5 باعث اثرات سلولی اختصاصی نقص درسیستم ایمنی نقص درغده پستانی و نقص درعملکرد کبدی می شود.