مقاله عملکردهای اجرایی و حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: عملکردهای اجرایی و حافظه کاری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال کم توجهی – بیش فعالی
مقاله عملکردهای اجرایی
مقاله حافظه کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: آبروان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: روبن زاده شرمین
جناب آقای / سرکار خانم: مطیعی حورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیش فعالی و نقص توجه، اختلالی عصبی – تحولی است. رفتار بدون توجه به عنوان خصیصه نافذ و فراگیر اختلال محسوب می شود. این مطالعه به منظور مقایسه عملکردهای اجرایی و حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و کودکان سالم آنها انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی ۵۰ کودک مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و ۴۰ کودک سالم مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد. آزمودنی ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و به کمک آزمون کانرز معلم و تشخیص یک روانپزشک کودک مورد مقایسه قرار گرفتند. عملکرد حافظه کاری از طریق تعیین نمره خطا با استفاده از آزمون n-back و عملکردهای اجرایی شامل مولفه های خطا، زمان واکنش مرحله سوم آزمون استروپ، خطا، درجاماندگی و تعداد دسته های کارت آزمون ویسکانسین و مولفه خطای حذف در آزمون عملکرد مداوم برای هر کودک تعیین گردید.
یافته ها: میانگین نمره خطای آزمون n-back در گروه های مورد ۱۷٫۳±۱۴٫۰۳۵ و شاهد ۱۰٫۷۲۵±۵٫۷۹۵ تعیین شد (P<0.05). بین مولفه های عملکردهای اجرایی دو گروه مورد و شاهد تفاوت آماری معنی داری یافت شد (P<0.05). همچنین مولفه خطای حذف آزمون عملکرد مداوم در گروه مورد (۱۶٫۹۸±۸٫۱۵۷) و شاهد (۷٫۳±۳٫۸۲۴) از نظر آماری معنی داری بود (P<0.05).
نتیجه گیری: اختلال کم توجهی – بیش فعالی در کودکان باعث کاهش عملکرد اجرایی و حافظه کاری می گردد.