معضلات اجرای کار به روش موجود(قبل از اصلاح فرآیند) عمده ترین مشکل روش موجود، ایجاد تأخیر در انجام فعالیت های پروژه ها و بروز نارضایتی و سلب انگیزه پیمانکاران برای فعالیت می باشد که قطعاًدر تحویل به موقع پروژه ها و عدم بهره برداری در زمان مقرراثر مستقیم خواهد داشت. همچنین از سایر اثرات منفی جنبی می توان به سوء استفاده های مالی و تخلفات احتمالی، رفتار سلیقه ای، سلب اعتماد ذینفعان، قانون گریزی و… اشاره کرد.

یادآوری وذکر این نکته ضروری است که همانگونه تأخیر در پرداخت باعث تضرر پیمانکار می گردد به همان نسبت چنانچه امکان دریافت وجه در کوتاه ترین زمان برایش میسر گردد بهره خواهد برد. لذا بی نظمی ها در رسیدگی به صورت وضعیت ها به خصوص صورت وضعیت هائی با بار مالی کلان این احتمال وجود دارد که به دلیل تمایل به رسیدگی صورت وضعیت های سفارشی صورت وضعیت های دیگر مدتها در نوبت رسیدگی معطل خواهند ماند لذا تدوین روش اجرایی برمبنای اصولی قانونی ، احتمال بروز تخلفات را نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

فواید حاصل از تجدید ساختار فرآیند و ایجاد روش اجرایی منطقی دردست داشتن ابتکار عمل و جلوگیری از بروز ادعاهای احتمالی پیمانکاران در جهت توجیه تأخیرات پروژه ها، رعایت اصول قانونی و پایبندی به آن، جلوگیری از چندگانگی برخورد با موضوعات یکسان که از خصوصیات کار فرآیندی است، امکان کنترل ونظارت بر انجام امور با توجه به امکان زمان بندی فعالیت ها، جلب رضایت مشتری و ذینفعان، جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی و… از محسنات روش اجرایی تدوین شده برای رسیدگی به صورت وضعیت کارکرد پیمانکاران می باشد.