سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید واحدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

امروزه تأثیر علم بر جنبههای زندگی انسانی بسیار بالا است. معمولا نگاه به علم صرفا برای توجه به نفس علم نیست بلکه انتظار میرود در سایه استفاده از علم، سایر بخشها به پیشرفت و توسعه نایل آیند. من در این مقاله از دیدگاهی جامعه- شناختی، هنجارهایی را که بر فعالیت دستگاه آموزش عالی، به عنوان بازنمود علم در جامعه، تأثیر میگزارند را در دو وجه هنجارهای بیرونی و هنجارهای درونی بررسی کردم. هنجارهای بیرونی، سازوکارهایی هستند که از شرایط جهانی تأثیر میپذیرند و هنجارهای درونی، سازوکارهایی هستند که از شرایط داخلی و کنش متقابل متخصصان تأثیر میگیرند. هنجارهای درونی و هنجارهای بیرونی در برخی از جنبهها با ارزشهای علمی در تضاد هستند که این امر در کارکرد مثبت علم، به عنوان ظرفیت ساز بلاقوه برای پیشرفت، تأثیر منفی میگذارد.