سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمود ناصری جزه – پژوهشکده مطالعات فناوری
سیدحبیب الله طباطبائیان –
مهدی فاتح راد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدیریت علم و فناوری نیازمند شناخت دقیق وضع موجود علم و فناوری درکشور است و این مهم درمورد دانش مدیریت فناوری نیز صادق بوده و لازمه مدیریت هدفمند آن حصول این شناخت و ارزیابی مستدل ازوضعیت کنونی این دانش درکشور است دراین پژوهش با هدف ارایه تصوری کمی ازوضعیت دانش مدیریت فناوری درکشور با استفاده از روش تلحیل هم رخدادی کلمات چکیده نزدیک به ۱۶۰۰ مدرک فارسی رشته مدیریت فناوری درچهارگروه مقالات چاپ شده درمجلات مقالات ارایه شده درکنفرانس ها پایان نامه های دانشجویی و کتابها دربازه زمانی فروردین ماه سال ۱۳۸۰ تاشهریورماه ۱۳۸۹ مورد تحلیل قرارگرفته است با خوشه بندی مفاهیم اصلی این رشته از طریق الگوریتم k-means شش زیرحوزه اصلی این رشته درکشور مشخص شده اند سپس روند تحولات این دانش با ترسیم نمودارهای بحث شده و مشخص گردید سطح تحلیل نزدیک به سی درصد ازمدارک ملی بوده و نزدیک به همین مقدار ازمدارک نیز به مباحث بنگاهی توجه داشته اند همچنین با بررسی رویکرد تحلیل مدارک مشخص شد که بیش ازنیمی از مدارک رویکرد فناورانه داشته و ازسایر ابعاد فناوری غفلت شده است.