سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
نادره فرج نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشدچینه شناسی – فسیل شناسی دانشگاه پیام نور تبریز
ناهیده غنی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدچینه شناسی – فسیل شناسی دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

فوزولینید ها از اجزای مهم سازنده توالی های دریایی پرمین در قلمرو تتیس می باشند.آنها به دلیل داشتن روند های تکاملی سریع، تنوع گونه ای و پراکندگی جغرافیایی وسیع از ابزار های مهم بایواستراتیگرافی در تعیین سن، بایوزوناسیون و تطابق نهشته های دریایی پرمین در مقیاس جهانی هستند. برخلاف تنوع و پراکندگی گسترده این گروه از روزنبران بزرگ در حوضه تتیس، بعلت شرایط آب و هوایی دیرینه، شرایط فیزیکی و شیمیایی حاکم، نوع محیط های رسوبی ، پهنای حوضه تتیس، ایالت شدگی روزنبران و انقراض دست جمعی، آنها در این بخش از ایران از تنوع و پراکندگی زیادی برخوردار نیستند. مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از برش های چینه شناسی متعدد در شمال غرب و شمال ایران بیانگر نبود شماری از جنس های شاخص قلمرو تتیس می باشد. همین پژوهش نشان می دهد که روزنبران وابسته به خانواده استافیلیده و روزنبران فوزولینیدی کوچک خانواده شوبرتلیده از بیشترین پراکندگی برخوردار می باشند