مقاله علل نیازهای برآورده نشده تنظیم خانواده از دیدگاه پرسنل بهداشتی درمانی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: علل نیازهای برآورده نشده تنظیم خانواده از دیدگاه پرسنل بهداشتی درمانی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیشگیری از بارداری
مقاله ایران
مقاله پرسنل بهداشتی
مقاله نیازهای براورده نشده
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرقانی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجر رهبری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: الفتی فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: کرامت افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بارداری های ناخواسته، مانع رسیدن به شاخص های قابل قبول بهداشتی و تامین رفاه عمومی در جامعه می شود. هدف از این مطالعه تبیین دیدگاه های پرسنل بهداشتی درباره علل نیازهای برآورده نشده تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی- درمانی تهران و شاهرود در سال ۱۳۹۰ بود.
روش: این مطالعه، یک بررسی کیفی از نوع تحلیل محتوا بود و نمونه ها شامل ۲۷ نفر از پرسنل و سرپرستان بهداشتی بودند که بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات به روش مصاحبه فردی و بر اساس پرسش های نیمه ساختارمند مطرح شده توسط پژوهشگر صورت گرفت. صحبتهای افراد بر روی نوار کاست ضبط شده و سپس بر روی کاغذ پیاده شدند. از تحلیل محتوا، جهت تجزیه و تحلیل این بررسی استفاده شد. کلیه صحبتها چندبار خوانده شده و عناوین اصلی از آن استخراج و کدگذاری شد و هر عنوان به صورت یک طبقه اصلی و چند زیر طبقه آورده شد.
یافته ها: مضامین استخراج شده از بیانات شرکت کنندگان، شامل عوامل سازمانی نظیر ادغام خدمات بهداشت خانواده با مامایی و عدم حفظ حریم خصوصی مددجو، فشار کاری و کاغذبازی های زیاد واحد مامایی که ممکن است موجب کاهش کیفیت خدمات تنظیم خانواده شوند. همچنین مشارکت مردان، محدودیت های زمانی و باورهای غلط و سلیقه ای عمل کردن ناظران مراکز بهداشتی از دیگر مضامین اشاره شده بودند.
نتیجه گیری: نادیده گرفتن مسایل سازمانی و فرهنگ اجتماعی ممکن است موجب رواج بارداری ناخواسته شود.