سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
مجید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
ابوالفضل قدیری – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت درهنگام اجرای مدیریت کیفیت جامع می نگرد بسیاری ازسازمان ها تلاش می کنند تا مدیریتکیفیت جامع را اجرا کنند اما درجه موفقیتشان ضعیف است و یکپارچگی آن با اعمال استاندارد سازمان به ندرت اتفاق می افتد ازطریق ارتباط دادن مدیریت کیفیت جامع با برنامه ریزی استراتژیک هم افزایی حاصله میتواند احتمال اجرای موفقیت امیز برنامه ریزی استراتژیک و یکپارچگی آن را با اعمال و فرهنگ سازمان افزایش دهد سازمان های بخش عمومی با محیط متغیر همراه با رشد انتظارات شهروندان و بودجه های محدود روبرو هستند بدیهی است ازطریق برقراری ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع با برنامه ریزی استراتژیک احتمال اجرای ماموریت سازمان دریک شیوه کارا و موثر افزایش می یابد. مدیریت کیفیت جامع عبارت است از یک استراتژی که با تغییر اعتقادات بنیادی ارزشها و فرهنگ یک شرکت و مشارکت همگانی ارتباط دارد.