سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شیرپی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی مکانیزم و علل شکست پره ردیف دوم یکی از توربین های گازی فریم ۵ موجود در یکی از نیروگاه های کشور می باشد. سطوح شکست و ریزساختار توسط میکروسکوپ های نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمون تنش گسیختگی بر روی نمونه های استخراج شده از پره مخ رب انجام شد. بررس یهای متالورژیکی- مکانیکی بر روی نمونه تخریب شده ، شکست ناشی از خزش و خستگی را در قطعه منتفی می کند و نشان می دهد علت اصلی تخریب ناشی از عمال نیروی ناگهانی به پره در حین سرویس می باشد. همچنین برخورد جسم خارجی (FOD)نیز محتمل است. با توجه به عدم بازسازی این قطعه، عوامل ناشی از بازسازی دخالتی در شکست پره نداشته است.