سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی دانشگاه تهران
بهمن فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تهران
غلامرضا زهتابیان – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
اسماعیل علیزاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه

چکیده:

یکی از ابزار های کاهش مصرف سموم علف کش، استفاده از خصوصیات آللوپاتی موجود در برخی از گونه های گیاهی می باشد. برای افزایش کیفیت گیاهان زراعی، کاهش خطرات زیست محیطی، حفظ سلامت بشر و کاهش علف کش های شیمیایی، استفاده از علف کش های طبیعی امری ضروری به نظر می رسد. به همین جهت در حال حاضر به علف کش های جدیدی نیاز داریم. برای محیط زیست بی خطر بوده و کاراتر باشد. در این راستا مطالعات آللوپاتی گیاهان دارویی می تواند فرصت مناسبی برای پیدایش علف کش های طبیعی و نسل جدیدی از بازدارنده های رشد باشد. برای این منظور اثرات آللوپاتی عصاره آبی و هیدرو الکلی گیاهان مریم نخودی، آویشن و بولاغ اوتی روی علف هرز خاکشی تلخ (Shsmbrium irio L ) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره های هیدرو الکلی بولاغ اوتی و مریم نخودی تفاوت معنی داری با شاهد نشان داد و میزان شادابی را در گیاهان تیمار شده خاکشی کاهش داد احتمالا این به خاطر وجود مواد موثره بازدارنده در این گیاهان می تواند باشد. برای عصاره گیری از روش مسراسیون به مدت ۷۲ ساعت استفاده شد. آزمایشات با طرح کاملاً تصادفی و تجزیه واریانس داده ها با نرم افزار MSTATC و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد صورت گرفت. هدف از این تحقیق بررسی علف کش های طبیعی و نسل جدیدی از بازدارنده های رشد است این ترکیبات به خاطر طبیعی بودن برای محیط زیست بی خطر هستند