مقاله علف کش های فورام سولفورون و نیکو سولفورون بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ذرت هیبرید SC.704 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: علف کش های فورام سولفورون و نیکو سولفورون بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ذرت هیبرید SC.704
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد دانه
مقاله علف های هرز
مقاله علف کش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدحج عادل
جناب آقای / سرکار خانم: پیلتن مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی کارایی دو علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و نیکوسولفورون (کروز) در مقایسه با علف کش های رایج ذرت، این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹ در شهرستان شوشتر به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل فورام سولفورون ۱٫۵ لیتر در هکتار، فورام سولفورون ۲٫۵ لیتر در هکتار، نیکوسولفورون ۱٫۵ لیتر در هکتار، نیکوسولفورون دو لیتر در هکتار، آترازین یک لیتر در هکتار + لاسو چهار کیلوگرم در هکتار و کرت شاهد بدون کنترل بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای علف کش بر تعداد و وزن خشک علف های هرز در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. کم ترین تعداد و وزن خشک علف های هرز و هم چنین بیش ترین کارایی کنترل علف هرز به علف کش نیکوسولفورون دو لیتر در هکتار اختصاص داشت. تفاوت این تیمار با تیمار فورام سولفورون ۲٫۵ لیتر از نظر تعداد علف های هرز معنی دار نبود. کارایی علف کش نیکوسولفورون به میزان دو لیتر در هکتار در کنترل علف های هرز ذرت نسبت به سایر تیمارها به ویژه ترکیب علف کش های آترازین و لاسو، بیش تر بود. دو لیتر در هکتار از علف کش نیکوسولفورون، علف های هرز نازک برگ سوروف، اویارسلام و هم چنین علف هرز پهن برگ خرفه را با کارایی بالا کنترل نمود. بیش ترین عملکرد دانه ذرت نیز به این تیمار متعلق بود که با سایر تیمارها تفاوت معنی دار داشت. افزایش عملکرد دانه در تیمار دو لیتر در هکتار نیکوسولفورون به دلیل افزایش تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بود.