سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف پریش – استادیار و دکترای عمران- مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان (وزارت نی

چکیده:

واکنش یک سد بتنی در برابر زلزله بستگی زیادی به حرکت آب مخزن در اثر زلزله، میزان انعطافپذیری سنگ کف پی که همواره در اثر درزها و ترکها خرد میشود و همچنین تأثیر متقابل حرکات آب، سنگ کف و خود سد بر یکدیگر دارد. اثرات زلزلههای خفیف به صورت جا به جاییها و ترکهای کوچک در قسمتهای مختلف و ابنیه جنبی آن بروز خواهد کرد. لرزشهای شدید روی مجموعه پی و سازه های وابسته اثر خواهد داشت. مهمترین این اثرات عبارت است از جا به جاییهای قابل ملاحظه و ایجاد ترک در بدنه سدهای بتنی و نقاط حساس آن نظیر محل تماس سد با پی و تکیهگاههای آن یا محل تماس پایهها در سدهای پایهدار وبالاخره تماس سد و سازههای جنبی آن میباشد