سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکرم علیزاده –

چکیده:

وجود علایم و شواهد مختلف از قبیل: زمین شناسی، زمین ریخت شناسی، تاریخی و زلزله شناسی در یک منطقه، نقش قابل توجهی در بررسی های زمینساخت فعال دارند. تغییر شکل سنگها و طبقات موجود در اثر فازهای تکتونیکی مختلف، سبب شکل گیری ساختارهای چین و گسل در منطقه ارومیه شده است. گسلها و ناپیوستگی های جوان از جمله علایم زمین شناسی نوزمینساختی در منطقه ارومیه هستند. گسلهای از قبل موجود در باختر دریاچه ارومیه، دارای دو روند شمال باختری-جنوب خاوری (همراستا با روراندگی اصلی زاگرس) و شمال خاوری-جنوب باختری می باشند. نتایج بررسی های داده های زلزله نشان می دهند تمرکز رخداد زلزله ها بر روی زون های گسلی موجود در منطقه می باشد. عددی نمودن اشکال و ناهمواریهای سطح زمین و خارج نمودن آنها از حالت کیفی و توصیفی، از جمله محاسبه مسطح شدگی پیشانی های کوهستان، از علایم زمین ریخت شناسی برای تعیین حرکات و فعالیت های نوزمینساختی در منطقه ارومیه محسوب می شوند. به طور کلی نتایج حاصل از بررسی های زمین شناسی، ریخت زمینساختی و زلزله شناسی، بر فعال بودن منطقه ارومیه دلالت دارند. با توجه به اینکه اغلب گسلهای موجود در منطقه ارومیه، در راستای مناسبی نسبت به جهت گیری محور تنش بیشینه فشارشی مؤثر بر آنها قرار دارند، از نظر زمینساختی و زلزله زایی فعال هستند.