مقاله عفونت استرونژیلوئیدس استرکورالیس: عفونت انگلی فراموش شده در بیماران مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: عفونت استرونژیلوئیدس استرکورالیس: عفونت انگلی فراموش شده در بیماران مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوئه ورا
مقاله استروژن
مقاله پروژسترون
مقاله گنادوتروپین
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: فخار مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گوهردهی شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: جان بابایی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپور احسان
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلوئه ورا یا صبر زرد گیاهی پایا متعلق به خانواده سوسنیان است. برگ آلوئه ورا دارای خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی می باشد و در درمان زخم ها و سوختگی موثر است. در این پژوهش تاثیر احتمالی عصاره گیاه آلوئه ورا بر هورمون های پروژسترون، استروژن وگنادوتروپین در رت ماده بررسی شد.
روش کار: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر رت ماده بالغ از نژاد ویستار با وزن متوسط ۱۸۰±۲۰ گرم به پنج گروه:کنترل، شاهد و گروه های تجربی ۱ و ۲ و ۳ تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد و گروه شاهد فقط ۲ میلی لیتر آب مقطر و گروه های تجربی به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن، عصاره هیدروالکلی گیاه آلوئه ورا به صورت خوراکی به مدت ۱۰ روز (معادل دو چرخه جنسی) دریافت کردند. در پایان دوره، رت ها با اتر بیهوش شدند و خون گیری از بطن به عمل آمد. سپس سرم آن جدا و غلظت سرمی هورمون های استروژن، پروژسترون، لوتئینی و هورمون تحریک کننده فولیکولی با استفاده از روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان غلظت سرمی هورمون استروژن در گروه های تجربی ۲ (۱۰۰ میلی گرم) و ۳ (۲۰۰ میلی گرم) در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری (p<0.05) داشت، ولی میزان غلظت سرمی هورمون پروژسترون، هورمون لوتئینی و هورمون تحریک کننده فولیکولی در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، احتمالا عصاره آلوئه ورا با دارا بودن ترکیبات فیتواستروژنی از جمله اسیتوسترول خاصیت استروژن زایی دارد و می تواند باعث افزایش میزان هورمون استروژن شود