مقاله «عطش منزلت» در جامعه ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۳۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: «عطش منزلت» در جامعه ایرانی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زندگی روزمره
مقاله عطش منزلت
مقاله فرهنگ ایران
مقاله جامعه شناسی تاریخی – فرهنگی ایران
مقاله مطالعات فرهنگی ایرانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شالچی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دوران تحولات پرشتاب، خودتاملی و واکاوی خود، برای تداوم فرهنگی یک ضرورت است. بدون چنین بازاندیش هایی یک فرهنگ و سنت امکان مواجه فعال با وضعیت های جدید اجتماعی را از دست می دهد. فرهنگ ایرانی نیز دارای امکان ها و موانع خاص خویش است که بازشناسی آنان البته از منظر گاهی به لحاظ وجودشناسانه درونی، می تواند به توان این سنت در مواجه با امر نو و تعامل با دیگر سنت ها بیفزاید. از جمله مسائل فرهنگ امروز ایران آن چیزی است که در این مقاله «عطش منزلت» مطرح شده است. در هر جامعه ای کسب منزلت و شان از جمله مهم ترین امتیازهای اجتماعی است که برانگیزاننده کنش فردی و جمعی است اما این وضعیت در ایران امروز و از رهگذر چندین تحول تاریخی، وضعیتی بیمارگونه یافته است که جلوه های آن را در ساحت های مختلف زندگی اجتماعی می توان بازشناخت. این مقاله تاملی است انتقادی بر این ویژگی فرهنگی که البته در نسبت با شرایط ساختاری است. از این رو این مقاله ضمن تشریح و نشان دادن چیستی «عطش منزلت» و تمایز آن با فرایند عادی منزلت جویی، پنج مورد ویژگی عطش منزلتی را برشمرده و برخی قلمروهای کلیدی فرهنگ معاصر ایران را که درگیر این امر است نشان می دهد. سپس به اختصار به تشریح شش فرایند تاریخی شکل گیری این مساله فرهنگی و پیامدهای آن می پردازد.