سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سید مطصفی حسینی ذیجود – دانشجوی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
مهدی محمودی – استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بهروز هاشمی – متخصص طب اورژانس، بیمارستان شهدای تجریش، تهران

چکیده:

کبد بافت حساس به انسولین میباشد و نقش مهمی در حفظ هموستاز گلوکز، با تنظیم تعامل بین تولید و مصرف گلوکز ایفا میکند. گلوکوکیناز کبدی آنزیمی کلیدی در هموستاز گلوکز بوده و بعنوان هدف بالقوه برای استراتژیهای درمان دیابت مطرح شده است. ترکیبات آنتیاکسیدان موجود در رژیم غذایی حفاظت علیه مراحل اولیه دیابت و گسترش اختلالات آنرا نشان دادهاند. در مطالعه حاضر اثر عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی بر سطوح گلوکز و انسولین خون و همچنین سطوح فعالیت و بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز در بافت کبدی بررسی گردید. ۳۲ موش نر در ۴ گروه ۸ تایی قرار داده شدند. دو گروه دیابتی عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی (روزانه ۲ میلی لیتر) با غلظتهای۱۰۰mg/kg و ۲۰۰mg/kg و دو گروه کنترل نرمال و کنترل دیابتی نرمال سالین ۰/۹% (روزانه ۲ میلی لیتر) به مدت ۳۰ روز دریافت نمودند. در پایان دوره مطالعه نمونههای خون و کبد جمعآوریشد. یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که موسیر ایرانی به طور معنیداری سطح گلوکز خون را در گروههای دیابتی کاهش و در راستای آن سطح انسولین را به طور خفیف افزایش میدهد. بررسی بیان ژن گلوکوکیناز به روش RT-PCR نشان داد که موسیر سطح mRNA گلوکوکیناز را به آرامی افزایش میدهد، همچنین فعالیت آنزیم گلوکوکیناز در گروههای دیابتی تیمارشده با موسیر ایرانی با روند وابسته به دوز، افزایش نشانداد. این نتایج نشان میدهد که موسیر ایرانی تاثیر بالقوه بعنوان عامل ضددیابت و هایپوگلایسمیک دارد که ممکن است این اثر را از طریق افزایش ترشح انسولین، سطح بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوکوکیناز اعمال کند. بنابراین موسیر ایرانی ممکن است برای پیشگیری یا به تاخیر انداختن گسترش دیابت و اختلالات آن مفید باشد.