سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه حسنی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
ناصر عباسپور –
رامین مناف فر – پژوهشکده آرتمیا وجانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

این مقاله به بررسی اثر عصاره آبی سیر برروی چهار جنس و گونه جلبک تک سلولی Dunaliella salina Dunalliela tertiolecta , Chlorella sp. وNannochloropsis sp پرداخته است عصاره سیر در چهار غلظت ۱، ۲ و ۳ و ۴% و در سه زمان ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت اعمال شده است با افزایش غلظت عصاره سیر افزایش معن یداری در میزان مهار سلولهای جلبکی مشاهده شد میزان مهار حداکثری نیز پ ساز ۷۲ ساعت و در غلظت های بیش از ۲% برای جنس Dunaliella ودرغلظت ۴% برای جلبکهای ChlorellaوNannochloropsis دیده شد براسا ساین نتایج سلولهای جلبکی با افزایش غلظت عصاره سیر کاهش معنی داری را در رشد سلول ها نشان دادند.