مقاله عزت نفس و نگرش به ظاهر بدنی پیش و پس از عمل جراحی زیبایی بینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۲۸ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: عزت نفس و نگرش به ظاهر بدنی پیش و پس از عمل جراحی زیبایی بینی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحی زیبایی بینی
مقاله عزت نفس
مقاله نگرش به ظاهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: افخم ابراهیمی عزیزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه عزت نفس و نگرش به ظاهر، پیش و پس از عمل جراحی زیبایی بینی بود. روش: پژوهش نیمه آزمایشی حاضر با طرح پیش آزمون-پس آزمون و با روش نمونه گیری آسان انجام شد. جامعه پژوهش عبارت بود از تمامی متقاضیان عمل جراحی زیبایی بینی که در شش ماه اول سال ۱۳۸۹ به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امیر اعلم و یک مطب خصوصی گوش و حلق و بینی در شهر تهران مراجعه کرده بودند. ملاک ورود به پژوهش درخواست عمل جراحی تنها به دلیل زیبایی (و نه به دلیل بدشکلی بینی یا اختلال عملکرد بینی) بود. ۴۰ نفر به پرسش نامه های مشخصات فردی، عزت نفس کوپرسمیت و طرحواره های مربوط به ظاهر پاسخ دادند و داده ها با آزمون t وابسته تحلیل شد. یافته ها: میان نمره های عزت نفس آزمودنی ها پیش و پس از جراحی تفاوتی دیده نشد. میان نمره های نگرش به ظاهر بدنی، پیش و پس از عمل جراحی تفاوت وجود داشت (t=3.01, df=39, P<0.05) و جنسیت بر این رابطه اثرگذار نبود. نتیجه گیری: عمل جراحی زیبایی بینی بر بهبود مولفه روان شناختی نگرش به ظاهر بدنی تاثیر دارد و به نظر می رسد عوامل روان شناختی هم در تقاضای عمل جراحی زیبایی و هم در نتایج حاصل از آن نقش دارند. بنابراین بررسی مولفه های روان شناختی پیش از عمل جراحی زیبایی بینی ضروری است.