سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا درافشان – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه پیکان حیرتی – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از دیرباز صادرات گوشت و خاویار تاسماهیان ناشی از فعالیتهای صیادی دریای خزر یکی از مهمترین محورهای صادرات غیرنفتی ایران محسوب می شد. در سالیان اخیر به دلیل محدودیت شدید ذخایر این ماهیان، عرضه و صادرات این محصولات با افت شدیدی همراه شده است. از طرف دیگر، توسعه بازار ماهیان زینتی و نیز افزایش شدید فعالیتهای مرتبط با پرورش ماهیان خاویاری در سراسر دنیوا، فرصوت جدیودی را بورای عرضه نوع دیگری از محصولات ماهیان خاویاری، محمولههای زنده شامل تخم لقاح یافته، لارو و بچه ماهی فراهم کرده است. تاس ماهی سیبری Acipenser baerii تاس ماهی روس A.gueldenstadtii اسوترلیاد A.ruthenus ازون برون A.stellatus و فیل ماهی Huso huso مهمترین گونههای ماهیان خاویاری در بازار رو به رشود محمولوه هوای زنده در سراسر جهان هسوند. عمده فعالیت صادراتی در این زمینه در ابتدا توسط کشورهای روسیه و فرانسه و هماکنون توسط رومانی صورت می گیرد. به نظر می رسد جایگاه کشورمان در زمینه عرضه محمولههای زنده تاسماهیان با توجه به حضور تاریخی ایران در عرضه محصولات ماهیان خاویاری، دسترسی به ذخایر بومی سه گونه از مهمترین گونههای مورد تقاضای بازار و نیوز توانمندی در زمینه معرفی انواع گونه های جدید نظیر تاسماهی ایرانی A.persicus و آمیختههای مختلف ماهیان خاویاری به هیچ عنوان مناسب نباشد. در این مقاله ضمن توصیف وضعیت تجارت محمولههای زنده ماهیان خاویاری به نکات قوت و ضعف ایران برای حضور چشمگیر در این عرصه اشاره می شود.