مقاله عدم تقارن اطلاعاتی و اهمیت ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری مابین هر یک از استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: عدم تقارن اطلاعاتی و اهمیت ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری مابین هر یک از استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی کیفی اطلاعات
مقاله نامتقارنی اطلاعات
مقاله مربوط بودن
مقاله قابلیت اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یک حسابدار به عنوان تهیه کننده اطلاعات مجری افشای اطلاعاتی است که در آن باید بین اطلاعات مربوط و قابل اتکا نوعی مصالحه و بده بستان را برقرار کند و تمام تلاش یک حسابدار این باید باشد که بتواند گزارش هایی را ارائه دهد که این گزارشات نقش برطرف کننده نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را دارا باشد. حسابدار برای این که دچار مساله گزینش نادرست در این ویژگی های کیفی اطلاعات نگردد ضرورت دارد از اولویت هایی که هر یک از استفاده کنندگان به این ویژگی های قائل هستند، آگاه باشد. در این پژوهش دو فرضیه مطرح شده است و سپس برای آزمون فرضیه ها اطلاعات لازم ازپرسشنامه اعضای نمونه شامل استفاده کنندگان (مدیران سهامداران اعتباردهندگان) و تهیه کنندگان (حسابداران) جمع آوری گردیده است. در این تحقیق ازآزمون U من- ویتنی وفریدمن استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق فوق بیان میدارد که تفاوت بین اهمیت وﻳﮋگی کیفی اطلاعات بین تک تک استفاده کنندگان و تهیه کنندگان در سطح ۹۹% با استفاده از آزمون U من- ویتنی تایید گردیده است این نتیجه نقطه شروعی برای بررسی این تفاوتها را به وجود می آورد. تفاوت بین اهمیت ویژگی کیفی اطلاعات درتصمیم گیریهای استفاده کنندگان با استفاده از آزمون فریدمن انجام گرفته است و مبنی بر تایید این تفاوت در سطح اطمینان ۹۹% را نشان می دهد و همچنین با استفاده ازاین آزمون طیفی از ارجحیتهای استفاده کنندگان در وﻳﮋگیهای کیفی اطلاعات بدست آمد که از نتایج آن می توان در زمانی که یک تهیه کننده اطلاعات اطلاعاتی رابرای استفاده کننده مورد نظر تهیه می کند یا بر سر انتخاب بین دو یا چند وﻳﮋگیهای کیفی اطلاعات در دوراهی قراردارد کمک شایانی را نماید.