سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا حریری – دانشجوی کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی صفاهان اصفهان
پوریا حریری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ریسکهای متنوعی با درجه احتمالات مختلف ممکن است در انواع پروژهها دیده شود، که در صورت عدم مدیریت آنها ممکن است وضعیت پروژه به یک وضعیت بحرانی برود و حتی ممکن است پروژه با شکست مواجه شود و نتوان آن را ادامه داد. پس بنابراین نیاز به مدیریت ریسک در انواع پروژهها امری بدیهی میباشد. مدیریت ریسک همچنین در پروژههای نرمافزاری با توجه به گسترش و فراگیر شدن آنها در همهی جنبههای زندگی بشر لازم و ضروری و جزئی از چرخه حیات نرمافزار میباشد و هر چه این مدیریت بهتر انجام شود احتمال موفقیت پروژه هم بیشتر میشود. از این رو استراتژیها، ابزارها، استاندارها، چهارچوبها و مدلهای فرآیند متفاوتی برای انجام بهتر این مدیریت در نظر گرفته شده است. در این گزارش سعی شده است مفاهیم و کلیات مربوط به مدیریت ریسک در پروژههای نرمافزاری و همچنین ابزارهای مفید که در این رابطه میتواند کمک کند بیان شود.