سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی ربیعی – دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران
سیدجواد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
داود کریم زادگان مقدم – استادیار عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران.
پیمان اخوان – دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

امروزه دانش بهعنوان مهمترین منبع سازمان، بهخصوص سازمانهای پروژه محور محسوب میشود. موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانها به شدت وابسته به ارزیابی صحیح از میزان بلوغ دانشی در مواردی همچون: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و رهبری است. وضعیت عوامل کلیدی موفقیت در شاخصهای بیان شده در مورد مطالعه که واحدی دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی است از طریق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است. دادههای به دست آمده بر اساس بالاترین میانگین )آزمون فریدمن( توسط نرمافزار SPSS 19 تحلیل و اولویت بندی شدهاند. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران دانشکدهها و گروههای آموزشی و پژوهشی، اعضاء هیات علمی، پژوهشگران و کارکنان این مجتمع دانشگاهی که شامل ۷۶ نفر میباشند بوده که برای تمامی آنها پرسشنامه ارسال گردیده است. از بین پرسشنامههای توزیع شده، تعداد ۴۱ پاسخنامه همراه جواب عودت گردید. پس از تحلیل مشخص گردید که وضعیت شاخص استراتژی و رهبری با برخورداری از میانگین موزون۳/۰۷۴ برای استقرار مدیریت دانش در وضعیت مطلوب بوده و شاخصهای منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و زیرساخت فناوری به ترتیب با میانگینهای موزون ۲/۹۶۲و۲/۹۳۳و۲/۹۱۶و۲/۷۹۴ در در اولویتهای بعدی قرار میگیرند. بر این اساس در مرحله پیادهسازی مدیریت دانش میبایست جهت شاخصهای با رتبه پایین برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد که در این بین شاخص زیر ساخت فناوری میبایست از بیشترین توجه برخوردار گردد.