سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین یوسفی خسرقی – مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری شرکت برق منطقه ای اذربایجان
شاهرخ شهردار – مدیردفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش شرکت برق منطقه ای اذربایجا

چکیده:

شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشه ها که یکی از عوامل موثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد نظام پیشنهادها در سازمان ها از چهار رکن اصلی رویکرد و حمایت مدیریتی مدیریت نظام پیشنهادها، وضعیت طراحی نظا م پیشنهادها و کارکنان و فرهنگ سازمانی تشکیل شده است در این سیستم با برنامه و مکانیزمی مشخص پیشنهادات کارکنان در مورد بهبود وضعیت سازمان جمع اوری ارزیابی و بعضا اجرا می شود در مقابل پیشنهاد دهندگان از سوی سازما ن مورد تشویق های مادی و غیرمادی قرار می گیرند برهمین اساس جامعه اماری تحقیق را کلیه کارکنان شاغل در شرکت برق منطقه ای اذربایجان شرقی تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه گیری صورت گرفته است مقاله حاضر بدنبال دستیابی به این اهداف می باشد عارضه یابی نظام پیشنهادها اولویت بندی نقاط قابل بهبود نظام پیشنهادها ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه نظام پیشنهادها برای شرکت برق منطقه ای اذربایجان می باشد.