مقاله عادات و مهارت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۴۸ تا ۸۶۱ منتشر شده است.
نام: عادات و مهارت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های مطالعه
مقاله عادات
مقاله یادگیری
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اباذری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ریگی طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عادت و مهارت های مطالعه یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی در دانشجویان می باشد. جایگزینی مهارت های مطالعه موثر و عادت های مطالعه مفید برای رسیدن به یادگیری و آموزش بهتر در دانشجویان توصیه می شود. هدف این پژوهش، شناسایی عادت و مهارت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود.
روش بررسی: در مطالعه توصیفی حاضر ۳۴۲ نفر (کل افراد=۲۳۸۲ نفر) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. پرسش نامه بررسی عادت های مطالعه کالج Redwood، در دو بخش مشخصات جمعیت شناختی (۱۰ سوال) و پرسش های اصلی (۵۱ سوال) در اختیار دانشجویان قرار گرفت. روایی پرسش نامه توسط متخصصین تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach’s alpha، ۰٫۸۵۵ محاسبه گردید. داده ها به وسیله آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و آمار تحلیلی (آزمون های آماری ANOVA و t) در سطح معنی داری ۰٫۰۵ با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۵ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: مشکلات عمده دانشجویان مورد پژوهش در زمینه های مختلف عادت ها و مهارت های مطالعه به ترتیب در زمینه مدیریت زمان با میانگین (۲٫۸۶)، یادآوری (۲٫۹۳)، مطالعه یک فصل (۲٫۹۸)، شنیدن و یادداشت برداری (۳٫۰۷۸)، تمرکز (۳٫۰۹۲)، امتحان دادن (۳٫۲۸) و انگیزه (۳٫۳۸) می باشد. وضعیت در زمینه یادآوری، شنیدن و یادداشت برداری و انگیزه در دانشجویان دختر بهتر از دانشجویان پسر بود و در زمینه امتحان دادن در بیشتر مواقع دانشجویان پسر بهتر از دانشجویان دختر عمل می کردند.
نتیجه گیری: وضعیت عادت ها و مهارت های مطالعه دانشجویان در حد متوسط برآورد شد. با توجه به اهمیت مطالعه، ضروری است که در جهت بهبود روش ها و عادت های مطالعه دانشجویان توجه و برنامه ریزی شود.