سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد نصری تجن – استادیار گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
رضا طاعتی – عضو هیئت علمی گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

چکیده:

دراین مطالعه رفتار تغذیه ای ۲۴۰ عدد از ماهی بنتوز خوار کفشک زبانگاوی درشت پولک به صورت ماهانه در ایستگاه های تعیین شده بندر بوشهر، بندر گناوه و بندر دیلم با استفاده از روش صید ترال عمقی Bottom Trawl ( از دی ۸۷ تا آذر ۸۸ مورد بررسی قرارگرفت. سپس طول کل TL و وزن W ماهیان بطور دقیق اندازه گیری گردید ماهیان در دامنه طولی ۲۳ تا ۳۳/۴ سانتی متری و دامنه وزنی ۸۲/۴ تا ۱۴۲/۵ گرم قرا رداشتند تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS و آزمون آنالیز واریانس از یک طرف ANOVA و برای مقایسه معنی دار بودن اختلاف میانگین ها از آزمون T استفاده گردید. میزان شدت تغذیه در ماه اسفند بیشترین ودر ماه شهریور کمترین مقدار بوده و میانگین آن در ماده ها ۱۸/۸۲±۲۰۸/۷۹ و درنر ها ۱۲/۱۳±۲۰۴/۵۸ بوده که نشانگر تغذیه نامطلوب این ماهی می باشد.