سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا نبی بیدهندی – هیئت علمی, دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
شاهین محمد نژاد –
فرشاد گلبابایی کوتنایی –
مهدی اسدی –

چکیده:

گزارش حاضر برای برنامه ظرفیت های منطقه‌ای جهت ارزیابی ریسک سلامت در مواد آلی پایدار (POPs) در جنوب شرقی آسیا برای پروژه منطقه مورد مطالعه محل دفن بهداشتی زباله (AHSL) فراهم می کند. اهداف مطالعه حاضر عبارتند از : استفاده از مطالعه موردی سایت AHSL، به عنوان مثالی جهت بررسی کاربرد ارزیابی ریسک زیست محیطی سایت های آلوده و جهت برآورد امکان وجود POPs و دیگر مخاطرات زیست محیطی در سایت. این سند ارزیابی ریسک تنها به مواد شیمیایی خطرناک در حوزه POPs می پردازد. برای اندازه گیری میزانPCDD/Fs و PCBs هم از روش CALUX و هم از روش HR- GCMS استفاده گردید. برای هر دو نمونه خاک و رسوب بیشترین میزان غلظت PCDD/Fs برابر ۱۳ pg-TEQ/g و میزان غلظت PCBs برابر ۲٫۸ pg-TEQ/g بوده است. میزان ماکزیمم غلظت PCBs برای روش HR- GCMS نیز برابر ۳۷۲ μg/kg بوده است. به طور مشابه بالاترین غلظت آفتکش ها نیز از لجن حوضچه تصفیه شیرابه بدست آمد. هیچکدام از نمونه ها از غلظت استاندارد USEPA فراتر نرفتند. هدف از ارزیابی قرار گرفتن در معرض آلاینده در سایت AHSL، محاسبه میزان (دوز) کل روزانه آلاینده قرار گرفته در معرض تماس با گیرنده بر حسب میلی گرم از وزن آلاینده بر کیلوگرم از وزن بدن گیرنده در هر روز می باشد. مقدار ماکزیمم ضریب خطر بدست آمده برابر ۰٫۴۵ بوده که بالاتر از مقدار مجاز ۰٫۲ می باشد، اما پایین تر از مقدار ماکزیمم جذب روزانه می باشد. براساس نتایج بدست آمده از سایر روش های تماس خطری برای سلامتی انسان به وجود نمی آید. اگر نتایج آزمایشات دقیق نشان دهنده عدم وجود خطر از طریق ماهی باشد، هیچ گونه خطری برای سلامتی انسان از طریق POPs وجود ندارد. جهت داشتن شیوه های مدیریتی با ریسک کم و محیط زیست خوب نیاز است که مواد آلی پایدار درون یک مکان امن و پایدار قرار بگیرند و در مسیر گیرنده ها قرار نگیرند و از انتشار کنترل نشده به محیط زیست جلوگیری به عمل بیاید. بر اساس نتایج بدست آمده و سناریو های پرداخته شده، میزان خطر برای سلامتی انسان از طریق POPs بسیار ناچیز است. .