سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد بابایی خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
علی غلامپور – ذیحساب سازمان آموزشو پرورشمازندران

چکیده:

در جوامعی که دولت ها بر اساس رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و قدرت ناشی از اراده مردم است. مسئولیت پاسخگویی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است بنابراین شالوده نظام حسابداری در بخش دولتی وغیر انتفاعی بر مفهوم مسئولیت پاسخگوییAccountability قرار دارد . براساس این مفهوم ، دولتها باید در برابر شهروندان خود پاسخگو باشند هدف اصلی این تحقیق ظرفیت مسئولیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه استان مازندران که مهم ترین و تنها صورت مالی است، بررسی و ارزیابی شده است در این زمینه از نظر خواهی از جامعه تخصصی استان در مورد مفروضات تحقیق استفاده شد در این زمینه عواملی را که در ضعف سیستم برای انجام این امر موثر شده بود شناسایی و تا حد امکان به ارائه پیشنهادات جهت رفع این نارسایی ها پرداخته شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه استان مازندران ، پاسخگوی انتظارات استفاده کنندگان از این صورت حساب نمی باشد اما در طی سالهای اخیر ، در محتوای اطلاعاتی صورتحساب عملکرد ، بهبود حاصل شده است. با توجه به نتایج تحقیق ، باید در محتویات اطلاعاتی صورتحساب مذکور اصلاحات اساسی انجام شود تا بدین وسیله ، ایفای وظیفه پاسخگویی توسط دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت توسط مردم فراهم شود واهداف گزارشگری مالی تحقق یابد