سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا رازقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
اکرم قضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
فرزین کلانتری – استادیار

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده از پایه های سنگریزه ای کوبشی به عنوان یک راه کار اقتصادی برای بهبود خواص خاکهای ریزدانه مورد توجه قرارگرفته است این پایه ها برای اولین بار درایران دراستان بوشهر بطور نیمه مقیاس ساخته و بارگذاری شده اند دراین مقاله عملکرد این پایه ها حین بارگذاری فشاری با استفاده از مدل اجزا محدود شبیه سازی شده است تا قابلیت روشهای عددی برای بررسی رفتار بارنشست این پایه ها مورد ارزیابی قرارگرفته و ظرفیت باربری پایه ها با ابعاد واقعی محاسبه شود نرم افزار مورد استفاده Plaxis(2D می باشد و مدل خاک سخت شونده با پارامترهای حاصل از آزمایشات محلی برای مدلسازی رفتار پاسه ها و خاک اطراف استفاده شده است نتایج حاصل از مدلسازی با نتایج محلی مقایسه شده و تاثیر افزایش طول و قطر پایه ها برظرفیت باربری و نشست آنها بررسی شده است.