سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شبنم فخیم رضایی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی
غلامرضا دهقان – گروه زیست گیاهی دانشکده علوم دانشگاه تبریز
جعفر حاجی لو – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی
هانیه رهبر – گروه زیست گیاهی دانشکده علوم دانشگاه تبریز

چکیده:

جهت ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی و رابطه آن با فنل و فلاونوئید کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (با ۲ روش FRAP و DPPH) و میزان فنل و فلاونوئید کل موجود در عصاره میوه در ارقام تک دانه، زودرس، انجیری خونی، حاج کاظمی ، زعفرانی و کوثری هلو انداز هگیری و سپس ارتباط بین این پارامترها ارزیابی شد . مقادیر FRAP در محدوده ۶/۹۱-۳/۶۹ mmol ( Fe2+/L) قرار داشت. محتوای فلاونوئید کل و محتوای فنل کل نیز به ترتیب در محدوده ۲/۳۸-۱/۰۸ (μl/ml) و ۲/۷۲-۱/۳۵ (μM Q/100μl extract) قرار داشت. مقادیر FRAP با محتوای فنل کل میوه رابطه معن ی داری داشت، در حالی که با مقادیر فلاونوئید کل رابطه معنی داری نداشت. رقم انجیری خونی بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را در بین ارقام مورد مطالعه دارا می باشد.