سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

طول عمر زنبورهای پارازیتوئید Diaeretiella rapaeدر دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و در سه تیمار شامل الف: بدون آب، غذا و شته میزبان، ب: ا بآب، غذا و بدون شته میزبان و : ج با آب، غذا و شته میزبان مورد بررسی قرار گرف . ب تررسی ها نشان داد که میانگین طول عمر زنبورهای ماده در سه تیمار به ترتیب برابر با۹/۴۴ ±۰/۷۶و۲/۰۲۵±۰/۰۵ و۱۲/۲۹±۱/۰۲ روز بود که در جنس ماده تفاوت معنی داری از نظر میانگین طول عمر زنبورهای ماده در بین سه تیمار وجود داشته استp<0.01 در نرها بین تیمار الف با تیمارهای ب و ج از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود داش . ت نتایج نشان دهنده این است که حشرات ماده با وجود آب، غذا و میزبان نسبت به حالت در دسترس بودن آب و غذا و عدم دسترسی به یمزبان دارای طول عمر بیشتری بودن . د همچنین در صورت عدم دسترسی به میزبان، وجود آب و غذا بر طول عمر هر دو جنس افزوده اس . ت عملکرد زیستی جنس نر با ماده متفاوت بوده است، بطوریکه در زمان دسترسی به آب و غذا، وجود وعدم وجود میزبان تغییر معنی داری در طول عمر نرها انشدته است. این در حالی است که دسترسی به حداقل یکی از دو عامل آب و غذا و یا میزبان بر طول عمر جنس ماده می افزای . د بطور کلی این بررسی نشان داد شرایط نگهداری زنبورها برطول عمر آنها اثر دارد و بین واکنش جنس نر و ماده به شرایط مختلف تغذیه ای و دسترسی میزبان وتفا ت وجود دارد.