سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه هاشمیان – کارشناسان ارشد بازسازی پس از سانحه
مرضیه حسینی –

چکیده:

از آنجا که حوادث و سوانح طبیعی از ویژگیهای غیرقابل اجتناب درجهان هستی اند خود سببادامه حیات برروی کره زمین می باشند بنابراین نه تنها به خودی خود عاملی منفی درتوصیفات و تحلیلات به شمار نمی آید بلکه بسیار ارزشمند و حیاتی اند اینگونه حوادث ومخاطرات طبیعی چنانچه درمکانی رخ دهند که افراد و ساکنین ان و همچنین کالبد زیستیآنها امادگی لازم و مقاومت کافی را درمقابله با آنها نداشته باشد سبب بروز تلفات و خسارت وسیع درآن منطقه می گردند بنابراین وقوع سوانح طبیعی امریست اجتناب ناپذیر که کاهش میزان آسیب پذیری دربرابر آن سبب کاهش خسارت و کاهش تلفات خواهد شد ازجمله این حوادث طوفان ها می باشند درتحقیق پیش رو که ازطریق مطالعات کتابخانه ای و منابع انترنتی جمع آوری شده است ضمن شناخت و توصیف طوفان به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی اثرات آن برروی سکونتگاه های انسانی مورد بررسی قرارگرفته است.