مقاله طلاق از دیدگاه زن مطلقه: پژوهش کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: طلاق از دیدگاه زن مطلقه: پژوهش کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلاق
مقاله دیدگاه زنان
مقاله زنان مطلقه
مقاله تحلیل محتوی کیفی
مقاله مفهوم پردازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتی خویی عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صلحی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: رجعتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه : طلاق تغییر غیر قابل پیش بینی در وضع تاهل می باشد. این تغییر با پیامدهایی در وضعیت سلامت جسمی، روانی و موقعیت اجتماعی فرد همراه است. طلاق، پدیده پیچیده ای است که از دیدگاه های مختلف و در بسترهای متفاوت قابلیت مفهوم پردازی دارد. هدف این مطالعه، مفهوم پردازی طلاق از دیدگاه زنان مطلقه ایرانی است.
روش: شرکت کنندگان به صورت نمونه گیری هدفمند و در ادامه توسط نمونه گیری نظری انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه از آنان، داده ها با استفاده از مصاحبه فردی به صورت نیمه ساختار یافته، حضور در عرصه و دست نوشته ها جمع آوری گردید. کلیه مصاحبه های ضبط شده روی کاغذ بازنویسی و مرور شد. سپس به روش تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درون مایه ها استخراج گردید. معیارهای تاییدپذیری وانتقال پذیری جهت حمایت از صحت و استحکام داده ها لحاظ شد.
یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل نتایج، پدیده طلاق در این مطالعه در دو طیقه « مفهوم»، و« فرایند تجربه » معنا پردازی شد. هر یک از طبقات به زیر طبقاتی تقسیم بندی شدند .زیر طبقات شامل: لغوی عام ،لغوی خاص (تجربه شده)،درک متعارض: تجربه در مقابل باور و آسیب زا بود.
نتیجه گیری: درک مفهوم طلاق برگرفته از باورهای جامعه است. طلاق بر سلامت تاثیر دارد.به عبارت دیگر، طلاق نه تنها یک مقوله اجتماعی – فرهنگی است بلکه یک تعیین کننده اجتماعی موثر بر سلامت نیز می باشد. بنابر این هر گونه برنامه ریزی بر ای ارتقا سلامت زنان مطلقه نیازمند کشف و تفسیر دیدگاه ها تجربه کنندگان پدیده پیچیده طلاق است. نتیجه آن که، مولفه هایی متعددی در معناسازی طلاق نقش دارند که این مولفه ها مشمول پیامد و تجارب درک شده ، ادراک، باورهای جمعی ، نمادسازی، و جنسیت است.