سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا پورانیان – کارشناس ارشد راه وترابری، دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسین شفیعی –
بهادر بذرافشان –
پویا تیمورزاده – کارشناس ارشد راه وترابری، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای تضمین عملکرد مطلوب روسازی، فاکتورهای آب و هوایی باید در طراحی مخلوط آسفالتی لحاظ شود. شیارشدگی یکی از مهمترین خرابی های روسازی های انعطاف پذیر در مناطق گرمسیری به حساب می آید. هدف کلی این پژوهش تعیین یک مخلوط آسفالتی مقاوم در برابر شیارشدگی برای منطقه گرمسیری بود. در این پژوهش فعالیت های مربوط به طرح اختلاط،عمدتا بر روی خصوصیات آیین نامه ای مصالح سنگی و رفتار قیر در این نوع شرایط آب وهوایی متمرکز است. به همین دلیل، طرح دانهبندی لایههای توپکا و بیندر به موازات اصلاح قیر توسط افزودنیهای ژنریک و تجاری در دستور کار قرار گرفت. خواص رئولوژیک قیرهای اصلاح شده بوسیله آزمای شهای سوپرپیو و مقاومت در برابر شیارشدگی قیرهای اصلاح شده توسط شاخص شیارشدگی سوپرپیوG*/sin?) بررسی شده و همچنین مقاومت نمونههای آسفالتی در برابر شیارشدگی با انجام آزمایش های خزش دینامیکی و جریان زمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشها منجر به دستیابی به یک دانهبندی بهینه با استفاده از مصالح موجود در منطقه و انتخاب افزودنی تامینکننده بیشترین مقاومت در برابر شیارشدگی گردید