سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

لاله صابرنژاد – کارشناسارشد برنامه ریزی حملونقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن

چکیده:

سیستم حملونقل عمومی و نیمهعمومی یکپارچه سیستمی استکه حملونقل را بصورتدرب به درب با کمترین پیادهروی و تبادل سفر به مسافران ارائه نماید. از بین صور کلی یکپارچهسازی سیستم حملونقل این مقاله به یکپارچهسازی شبکه درخصوصحملونقل عمومی و نیمهعمومی کلانشهر تهران میپردازد. پساز شناسایی محدوده مورد مطالعه و جمعآوری آمار و اطلاعات درخصوصوضعیت فیزیکی و عملکردی هریکاز سیستمهای حملونقل عمومی(مترو، اتوبوسو مینیبوس) و حملونقل نیمهعمومی(ون و تاکسی) پایگاه اطلاعاتی دقیقی از سیستمهای فوق پیادهسازی گردیده است. پایگاه اطلاعاتی ساخته شده، علاوه بر پیادهسازی مسیر خطوط هریکاز سیستمهای دربرگیرنده اطلاعات جامع و کاملی از این سیستمها میباشد. ، GIS حملونقل عمومی و نیمهعمومی بر روی نقشههای پساز تشکیل پایگاه اطلاعاتی، با توجه به شاخصهای یکپارچهسازی شبکه شامل میزان پوشششبکه معابر توسط انواع سیستمهای حملونقل و میزان دسترسی ساکنان شهر تهران به تفکیکمدهای حملونقلی، این سیستم در سطح شهر تهران از لحاظ شاخصهای مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با اعمال ضوابط طراحی شبکه یکپارچه برای مدهای چندگانه در جهت رفع کمبودهای شبکه جهت کارایی و مطلوبیت بیشتر پیشنهاداتی ارائه شده است.