سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید عباس طباطبایی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سینا خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راه و ترابری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در عصر ارتباطات و فناوری استفاده از ارزان قیمت ترین و سریعترین روشهای ارتباطی و اطلاع رسانی به منظور کاهش هزینه ها و زمانهای تلف شده برای کشورها بسیار مهم میباشد. یکی از روشهای ارتباطی استفاده از گوشیهای تلفن همراه میباشد که در کشور ما جایگاه ویژهای در امر ارتباطات میان مردم به دست آورده است. همین امر سبب میشود که بتوان از این گزینه در عرصههای مختلف، بهرهبرداریهای مفیدی انجام داد. یکی از مسائلی که همواره گریبانگیر کشورها میباشد مسئلهی ترافیکسطح شهرها و مسائل مربوط به حمل و نقل میباشد. در صورتی که این گزینه در کنار علوم دیگری همچون بستر مناسبی WAP و GPRS قرار گیرد در بستر شبکههای Web GIS و ابزارهای برگرفته از آن از جمله تکنولوژی GIS برای اطلاعرسانی وضعیت راهها و ارائه خدمات به شهروندان را فراهم مینماید. همچنین از این طریق میتوان با توجه به مسیر عبور و مرور شهروندان گزینههای مناسبی را به عنوان مسیر پیشنهادی در اختیار آنها قرار داد.