سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد میرحسینی – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
مجید نورانی – کارشناس،دانشگاه شهید باهنر کرمان، مدیر عامل شرکت مهندسی تردد راهنم
عادل منصوری کیایی – دکترای شهرسازی،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
تورج نجف آبادی پور – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری

چکیده:

امروزه اغلب کشورها به مقوله ایمنی مدارسبه عنوان یکپدیده حساس اجتماعی از دیدگاه اقتصادی،امنیتی و رفاهی یک جامعه می نگرند، زیرا در صورت عدم تحقق آن، تبعات و آثار منفی ناشی از تلفاتجانی و خسارات مالی گریبانگیر مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور ها خواهد شد. برابر آمارهای موجود در کشور ما دانش آموزان به عنوان آسیب پذیرترین قشر عابران پیاده، بالاترین رقم تلفات جانی ر ا در میاناستفاده کنندگان از راه تشکیل می دهند. با توجه به اینکه ارائه راهکارهای اساسی برای ایمن سازی مدارس فقط در حیطه آموزش و اجرای قوانین تدوین شده اند و فقدان یگالگو یا طرح یکپارچه مهندسیمتشکل از ترکیب علائم هشدار دهنده دیداری و شنیداری با رعایت مسائل، فواصل ایمنی و مشخصات اجرایی مناسب به منظور ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها به وضوح مشهود است. در این مقالهایمنسازی و هماهنگ سازی روش های فیزیکی استاندارد هشدار به رانندگان در محدوده مدارس حاشیه راهها با رویکرد کم هزینه و زود بازده با هدف بهبود وضعیت ایمنی عبور و مرور، کاهش سرعت و آرامسازی ترافیک عبوری و همچنین پیشگیری از وقوع تصادفات و تلفات عابران پیاده به ویژه دانشآموزان ارائه شده است، قابل اجرا در سراسر کشور می باشد. در این طرح سعی در استفاده از علائم هشداردهنده بصری نظیر شابلون آهسته و مدرسه و همچنین نوار های لرزاننده و گل میخ پلاستیکی زرد با ارتفاع مجاز شده است. با این روش حین عبور خودرو از این علایم صدا و لرزشی خفیف و صرفاً هشداردهنده و نه بازدارنده، تولید می شود که مستقیماً کمکبه کاهشسرعت و آرام سازی ترافیکجهت کاهش تصادفات و تلفات در محدوده مدارس حاشیه راههامی کند.