سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

چکیده:

سالیان متمادی بحث حمل سریع مسافر وکالا با کمترین آثار منفی زیست محیطی و ایمنی و آسایش بیشتر نسبت به خطوط جاده ای درکریدور تهران شمال با طرح قطار سریع السیر تهران شمال مطرح می شود و بین شهر تهران و شمال ایران یک اتصال جدید ریلی در رشته کوه البرز را ایجاد م یکند که این مهم بدون احداث تونل ازن وع تونل های طویل با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه شامل کوهستان سخت درطول مسیر مذکور میسرنبوده و برای عدم گذر از مسیرهای کوهستانی پرپیچ و خم با احداث این تونل دریک مسیر مستقیم مناسب می توان یک سیستم ریلی سریع السیر مسافری و باری مطمئن با زمان بهره برداری متفاوت آنها از مسیر مورد نظر ایجاد کرد. درخصوص طراحی ابتدایی مسیر مورد نظر یک سری پارامترهای فرضی اولیه شامل مسیر کوتاه تر و سرعت بالاتر برای نیل به کاهش زمان سفر کاهش مصرف انرژی و نقطه اجباری مبدا از ازگل به دلیل اتصال به خط ۳ درون شهری شبکه متروی تهران و ارتباط آن با شبکه راه آهن سراسری درمیدان راه آهن و خط ۴ سریع السیر متروی تهران و ارتباط آن با فرودگاه بین المللی امام خمینی ره و فرودگاه مهرآباد درتهران و مقصد شمال ایران و بههمراه تعدای نقاط فنی و اجرایی درطول مسیر مذکور میباشد.