مقاله طرح ریزی و جانمایی فعالیت های گردشگری در عرصه های طبیعی (مطالعه موردی: تفرجگاه آبیدر در شهر سنندج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: طرح ریزی و جانمایی فعالیت های گردشگری در عرصه های طبیعی (مطالعه موردی: تفرجگاه آبیدر در شهر سنندج)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح ریزی تفرجی
مقاله جانمایی فعالیت های گردشگری
مقاله تفرجگاه آبیدر
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی بیت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه با استفاده از بینش مدیریت برنامه ریزی توسعه سرزمین برای کاربری گردشگری، با به کار گیری دو رویکرد پتانسیل و فعالیت محور چگونگی طرح ریزی و جانمایی فرصت های تفرجی مورد تحلیل قرار گرفت. مراحل انجام فرایند طرح ریزی در این بررسی شامل تحلیل وضعیت موجود کارکردهای منطقه، شناخت جایگاه منطقه در طبقه بندی تفرجی، پهنه بندی گردشگری و معرفی فرصت های گردشگری است، همچنین در فرایند جانمایی فرصت ها که از رویکرد سیمای اکولوژی سرزمین با بکارگیری معیارهای فیزیکی، اکولوژیک، کالبدی و معیارهای فضایی بهره گرفته شد، ترسیم ماتریس سازگاری فرصت ها، پهنه بندی مطلوبیت چشم انداز در جانمایی فرصت ها، تعیین ضوابط جانمایی فرصت ها، تفکیک حوزه های جانمایی و پهنه بندی کلان فعالیت ها، از مراحل این فرایند بوده است. مطابق این بررسی تفرجگاه کوهستانی آبیدر دارای وجه تفرجی شهری- طبیعی است که مطابق این ویژگی و کارکردهای موجود در آن، ۲ نوع گردشگری کلان فراغتی- تفریحی و گردشگری جنگل پهنه بندی گردید. بر این اساس ۶ کلان فعالیت شامل فعالیت های تفریحی- فرهنگی، تفریحی- طبیعی، تفریحی- ورزشی، تفریحی- کوهستانی، تفریحی- خدماتی، تفریحی- سرگرمی در پهنه گردشگری فراغتی- تفریحی و فعالیت های تفریحی- خدماتی در پهنه گردشگری جنگل و در مجموع ۲۳ فرصت تفرجی قابل طرح ریزی در منطقه معرفی گردید. پس از تفکیک حوزه های جانمایی، کلان فعالیت ها و فرصت های تفرجی در سه حوزه توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته در گستره تفرجگاه آبیدر پهنه بندی گردید.