سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تورج امرایی – دانشگاه صنعتی شریف
علیمحمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

حذف باربعنوان موثرترین و آخرین راهکار برای کنرتل پیشامدهای ناپایداری ولتاژ که منجر به افت ولتاژ شدید یا فروپاشی ولتاژ می شود بکارگرفته میشود تحلیل استاتیکی با وجود سرعت کافی توانایی دیدن دینامیکهای تند و کند موثر دراین پدیده را نداشته و لذا بکارگیری ابزارهایی که بتواند دست کم دینامیک های بلندمدت را ببیند می تواند کارسازباشد دراین مقاله یک مدل حذف بارولتاژی درحوزه دینامیک بادرنظر گرفتن ولتاژ نقاط بارپایلوت و نیز توان راکتیو ژنراتورها به عنوان متغیرحالت پیشنهاد میگردد نکته جدیدی که این مقاله به آن می پردازد بکارگیری مفهوم مرجع متغیر است به عبارت دیگر سرعتب ازگرداندن متغیرهای حالتشامل ولتاژ نقاط پایلوت و توان راکتیو ژنراتورها به مقدار مرجع آنها برحسب شدت اغتشاش گنارش می گردد کنترل پیش بینی مدل رفتار متغیرهای حالت را دریک افق زمانی پیش بینی کرده و درهر افق زمانی یک بردار کنترل بهینه برای کل دوره مطالعه تعیین می کند