سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوشین ربیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
علی رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
اصغر ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این مقاله gap-coupled BPFباFBW5%که طراحی شده با جایگزینی خازن۰٫۶۴pF برایtapped-lineکه در شکل۴aنشان داده شده است. خازن۰٫۱۶pFکه با خازن اینتردیجیتالی دو انگشتی با شکاف۰٫۱۸mmو طول۳mmاست. درapped-line طول الکتریکیزائده باز و خط انتقال منفی به ترتیب۶۸٫۰۲ ۶۸٫۰۲ درجه و ۷۰٫۵۴ – درجه بود. همچنین BPF نیم طول موجبا استفاده از مبدلKطراحی شده و با سلف معادل۱٫۶۱nH جایگزین شده برایtapped-lineاست و در شکل۴b نشان داده شده است