سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
سعید قلی زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
فرامرز خان محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در دهههای اخیر روشهای متعدد بهینه سازی که مبتنی بر پدیدههای طبیعی هستند توسعه داده شده اند. در این بین، روشهای فرا کاوشی دارای ویژگیهای جالبی هستند که آنها را از روشهایی که مبتنی بر گرادیان هستند، متمایز میکند. امروزه با بزرگ و پیچیده شدن مسائل، استقبال ازروش های فرا کاوشی بطور چشم گیری افزایش یافته است. دراین تحقیق با برخی تغییرات دریکی از روشهای بسیار ساده و اولیه بهینه سازی بنام Coordinate Descentو ترکیب آن باPSO برای بهینه سازی هندسی سازه های خرپایی استفاده شده است. این مقاله بهینه سازی گنبد های فلزی ژئودزیک را با اتصالات مفصلی بررسی می کند. طرح بهینه گنبد فلزی ژئودزیک مطابق با محدودیت های پایه ریزی شده توسطASD-AISC فرموله شده است. در این تحقیق یک مثال عددی به منظور حداقل نمودن وزن گنبد ژئودزیک تحت ۷ ترکیب بار کلی تشریح شده است.