سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن جشن سده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
مصطفی مشایخی – دانشجوی دکتری

چکیده:

امروزه پارامتر هزینه درامرطراحی سازه ها بسیارتاثیر گذار میباشد لذا دراین تحقیق با توجه به رفتار دینامیکی چلیکهای فضاکار سعی برآن بودها ست که گره ها و به تبع ان المانهایی که سهم اندکی درانتقال بار را دارا می باشند از سازه حذف میگردند متغیرهای طراحی شامل سطح مقطع اعضا ضخامت دولایه و نیز وجود و عدم وجود گره ها و تابع هدف وزن سازه انتخاب شده است قیود مساله بهینه سازی شامل حداکثر تغییر مکان گره ها حداکثر تنش و ضریب لاغری اعضا و نیز پایداری سازه می باشد باراعمال شده به سازه باردینامیکی است که مولفه های افقی و قائم آن درنظر گرفته می شود دراینجا برای حل مساله بهینه سازی از الگوریتم های وراثتی استفاده شده است.