سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسائی – استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف
محمد مهدی جباری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مهدی غفوری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

با توجه به اهمیت سرریز اطمینان به عنوان یکی از سازه های مورد استفاده در طرح های آبرسانی و آبیاری، تاکنون تحقیقات مختلفی به صورت تجربی و پارمتری به منظور بررسی این نوع سازه ها صورت گرفته ولی استفاده از مدلهای عددی در این زمینه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی خواهد شد تا با استفاده از مدل عددی بریچ که به روش تفاضل محدود، به حل معادلات هیدرولیک و انتقال رسوب می پردازد، زمان شستشوی سرریزهای اطمینان متشکل از بدنه خاکی(با هسته رسی قائم ومایل) محاسبه گردد. در این مطالعه نمودارهای مورد نیاز برای محاسبه زمان شستشوی سرریز اطمینان با هسته رسی قائم و مایل ترسیم شده و بهترین نوع سرریز اطمینان به صورت سرریزی با شیب هسته ۱۲۰ درجه و نسبت m/h برابر با ۴% (mضخامت هسته و H ارتفاع خاکریز)، انتخاب شده است. به کمک مدلهای عددی مورد استفاده، درصد تراکم بهینه برای بدنه سرریز اطمینان برابر با ۸۴% به دست آمده است. همچنین نتایج نشان داده است که پوشش سنگچین در محافظت دامنه پایین دست سرریز اطمینان نسبت به پوشش گیاهی از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.