سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان بارانی – مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
منصور مصلی نژاد – عضو هیئت علمی، بخش راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه دیوارهای خاک مسلح، اغلب به روش تعادل حدی طراحی میشوند. تغییر شکل دیوار که اهمیت ویژهای در بهرهبرداری و عملکرد آن دارد، معمولا در طراحی به روش تعادل حدی در نظر گرفته نمیشود. در این مطالعه تاثیر طول مسلحکننده و دیگر پارامترهای طراحی نظیر ارتفاعدیوار، سربار و مشخصات خاک مسلح کننده را بر پایداری، رفتار و تغییر شکل دیوار خاک مسلح مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تامین پایداری دیوارهای خاک مسلح، بیشتر آییننامهها، حداقل طول مسلحکننده را برابر با ۰۷ درصد ارتفاع دیوار در نظر میگیرند. هرچند، همیشه به دلیل شرایط طبیعی و وجود دیوار حائل دیگر، فضای کافی برای تامین آن وجود ندارد. با کاهش طول مسلحکننده، تغییر شکل جانبی دیوار افزایش یافته که میبایست مورد توجه قرار گیرد. مدل سازی و تجزیه و تحلیل با استفاده از روش اجزا محدود انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که اگرچه با کاهش طول مسلح کننده، تغییر شکل جانبی دیوار افزایش خواهد یافت، اما با تامین خاک مناسب و استفاده از مسلحکنندهی قویتر، تغییر شکل جانبی کنترل میگردد