سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادرقلی ابراهیمی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
علی اکبر داودی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

باساماندهی رودخانه های مناطق کوهستانی و بهره گیری ازبستررودخانه های فصلی سطوح مناسب برای درختکاری ایجاد آبخوانهای کوچک حرکت زیرقشری روان آبها کنترل فرسایش و رسوب فراهم می شود. درمنطقه آهودره روستای چنارشهرستان خمین به منظور حفاظت درختان گردوی کاشته شده درکناره و بستررودخانه و جلوگیری ازفرسایش رودخانه بعدازمطالعه و طراحی اجرای تعدادبیست و یک بندخشکه چین گابیونی با احجام مختلف و ارتفاع ۱تا۲متر و عرض تاج ۱تا۱/۶ متر درقالب طرح الگویی طراحی و اجرا شد طی سالهای کارکرد طرح درمحدوده رودخانه پایش اما رو اطلاعات هیدرولیکی رسوب و سازه ای انجام و تاثیر وجود و عدم وجود بندهای گابیونی اجرا شده با استفاده از امار موجود و دبی خروجی ازحوضه به کمک نرم افزار HEC-RAS مورد تحلیل هیدرولیکی قرارگرفت نتایج نشان میدهد که کاهش سرعت درمحدوده سازه ها باعث تغییر عدد فرود به عنوان نمایه رژیم جریان شدهاست