سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۷۴

نویسنده(ها):

جعفر حیاتی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس صنایع غذایی لرستان

چکیده:

ارزان بودن حاملهایا نرژی درایران سبب مصرف غیراصولی یارانه ها توسط اقشارگوناگون مردم و کاهش بهره وری دربخش تولید شده است به گونه ای که ایران با داشتن جمعیتی کمتردرمقایسه با هندوچین متاسفانه دربسیاری از زمینه ها مصر فانرژی معادل با این کشورها دارد طبق آمارها ایران درکل جهان بالاترین میزان انرژی را به خود اختصاص داده است انرژی که ۱۷ برابر کشورچون ژاپن ۸/۵ برابر اروپا و ۲/۱ برابرچین است و درواقع با این وصف از انرژی برابر با کشوری می شود که نفوذجمعیتی ۱۰ برابر خود را دارد مصارف بیش از حدانرژی هزینه بسیارزیادی را براقتصادکشور تحمیل نموده است آنچنان که بخش اعظمی از درآمد ملی تنها صرف این میزان مصرف بی برنامه تولید کنندگان و مردم می شود و درصورتی که میت وان با صرف میزان اندکی از این یارانه ها خدمات گسترده ای را برای ملت انجام داد دراین راستا اقدام دولت مبنی برهدفمند کردن یارانه ها مورد حمایت کامل مردم است زیرا همه احاد ملت یکپارچه برهدررفت منابع ارزی و انرژی کشور به خاطر الگوی نادرست مصرفانرژی اتفاق نظر دارند و بی شک همگی برلزوم توزیع عادلانه یاارنه ها دربین اقشارگوناگون تاکیدمی ورزند.