سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم شیرزاده گرمی – کارشناس ارشد سازه- مدرس دانشگاه فنی و حرفهای رازی اردبیل
ابراهیم اشرفی پیله رود – کارشناس ارشد سازه- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد
هوشیار ایمانی کله سر – استادیار گروه سازه – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف علوم مهندسی دسترسی به طرح بهینه اقتصادی توام با ضریب ایمنی بالا می باشد. در راستای طراحی بهینه سازههای فولاد ی، مبح ث دهم مقررات ملی ساختمان، روش طراحی حدی را علاوه بر روش تنش مجاز مطرح کرده است. در این مقاله هدف مقایسه ضرایب اطمینان و مقدار مصالح مصرفی دردو روش طراحی حدی و تنش مجاز به ازای نسبت های متفاوت بار زنده به بار مرده می باشد. مطالعات در مورد اعضای کششی، فشاری و خمشی با مقطع فشرده و اتکای جانبی انجام گرفته است. با توجه به نتایج حاصل، میزان صرفه جویی در فولاد مصرفی در روش حدی نسبت به روش تنش مجا ز به ویژه برای نسبتهای کمتر بار زنده به مرده (L/D) چشمگیر و قابل توجه میباشد