سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – استادیار گروه عمران دانشگاه کردستان سنندج
هومن صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه
وریا محمدی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه کردستان سنندج

چکیده:

بمنظور تولید بهینه و انبوه بتن یکی از اساسی ترین شاخصها که باید تغییر یابد طرح اختلاط آن است هدف از پژوهش حاضر ارائه یک روش جدید برای طرح اختلاط بتن با استفاده از اصول بهینه سازی می باشد البته با توجه به اینکه این تحقیق برمبنای مطالعات تئوریک و همچنین آزمایشگاهی با درنظر داشتن شرایط ساخت بتن درایران مبنای کاربردی تری دارد بدین منظور ابتدا مدل بهینه سازی طرح اختلاط بتن تعریف می شود بصورتی تاثیر نتایج آزمایشگاهی در آن لحاظ شده باشد سپس با استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی طرح اختلاط بهینه برای بتن با مقاومت مورد نظر بدست می آید مدل توسعه یافته قابلیت تعمیم برای سایر مسائل منظور، تغییر در فرضیات د رمحدوده های قابل قبول را به سادگی داراست نشان داده می شود که طرح اختلاط بهینه در حالت حداکثر شدن بزرگترین بعد درشت دانه و در نتیجه حداکثر شدن حجم شن مصرفی بدست می آید.