سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پژمان مومنی شهرکی – شرکت مهندسی سپاسد/ کارشناس ارشد زمین شناسی/ جانشین مدیر فنی کارون ۴

چکیده:

یکی از فعالی تهای اجرایی در طرح سد و نیروگاه کارون ۴، تزریق تحکیمی قوس Bend) فوقانی شف ته ای برج آبگی ر اس ت.وجود گالری دسترسی به پشت قوس فوقانی شف تها که در زمان حفاری و بت نریزی شف تها و قو سها مورد استفاده قرار م یگرفته، در ظاهر به جهت دسترسی آسان گزینه مناسبی برای تزریقات پیرامون بندها است. در همین راستا طرح اولیه تزریق از طریق گالریدسترسی در دستور کار قرار گرفت ولی پس از تهیه نقش ههای اجرایی تزریق از گالری دسترسی و همچنین از داخل قو سهای فوقانی و مقایسه و برآورد مهندسی ارزش دو روش مشخص گردید میزان طول کل حفاری و تزریق در روش اول و پیشنهادی مشاور طرح ۱۵۰۰۰ متر طول و در روش دوم و پیشنهادی پیمانکار ۳۳۴۴ متر طول است که تفاوت ریالی دو روش بر مبنای قراردادفی مابین بیش از بیست میلیارد ریال برآورد شده است.